Naše storitve

Svetovalni inženiring

Zbiramo podatke in organiziramo podatkovne baze vred z organizacijo izdelave strokovnih podlag za pripravo planskih dokumentov.

1
nadzor

Kot nadzorniki poskrbimo, da se vse izvaja v skladu s projektom ter da se naredi dokumentacija izvedenih del in pridobi uporabno dovoljenje.

2
projektiranje

Organiziramo izdelavo kompletne projektne dokumentacije.

3
gradnja

Postopek gradnje speljemo od začetka do konca in pridobimo uporabno dovoljenje.

4

Opisi nalog Svetovalnega inženiringa

1. Terminski plan in plan porabe sredstev:

1. izdelava generalnega terminskega plana in plana porabe sredstev ter
parcialnih planov za posamezno fazo projekta v MS Project,
2. izdelava plana odlivov denarnih tokov,
3. vključevanje detajlnih terminskih planov in planov porabe sredstev posameznih
izvajalcev in dobaviteljev v generalni plan,
4. spremljanje izvajanja plana,
5. korekcije in potrjevanje korekcij plana,
6. redna (mesečna) poročila o poteku del, glede na terminski plan in predvideno
porabo sredstev,
7. sodelovanje v strokovnih komisijah in skupinah investitorja, na katerih bodo
obravnavani tekoči problemi in sprejemanje smernic za nadaljnje delo.

2. Vodenje upravnih postopkov:

1. pridobitev lokacijske informacije,
2. pridobitev projektnih pogojev,
3. pridobitev soglasij k izdelani projektni dokumentaciji,
4. pregled O mape in kompletiranje projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja
z vsemi potrebnimi soglasji,
5. izdelava vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja,
6. preverba pravilnosti izračuna komunalnega prispevka,
7. preverba izračuna gradbene takse,
8. korespondenca in razgovori z upravno enoto in občino,
9. pridobitev gradbenega dovoljenja s pravnomočno odločbo,
10.zbiranje in pregled dokazila o zanesljivosti in stabilnosti objekta,
11.zbiranje in pregled ter potrjevanje tehnične dokumentacije,
12.izdelava vloge za tehnični pregled in posredovanje vloge na upravni organ,
13.organizacija tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja,
14.sodelovanje pri delu komisije tehničnega pregleda,
15.organizacija odprave napak in pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu,
16.pridobitev uporabnega dovoljenja.

3. Razpis in oddaja del za:

1. izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del, interjerja in opreme,
2. tehnično varovanje in video nadzor (v kolikor se bo investitor odločil za takšno
rešitev),
3. tehnično pomoč.

3.1. Razpis:

1. zbiranje osnovnih podlog za izdelavo razpisne dokumentacije,
2. komercialno-finančne, pravne podlage za izdelavo razpisne dokumentacije,
3. izdelava razpisne dokumentacije,
4. vsebina razpisne dokumentacije:
• razpisni pogoji (predmet razpisa; osnove za ponudbo; dostava, vsebina in
rok veljavnosti ponudbe; merila za izbor,...),
• priloge k razpisnim pogojem (projekti, načrti,...),
• tehnološko-tehnične informacije,
5. izvedba razpisa (oglasi, animiranje potencialnih izvajalcev,...),
6. priprava in predaja dodatnih informacij ponudnikom,
7. zbiranje ponudb in izvedba odpiranja ponudb,
8. vrednotenje ponudb,
9. ugotavljanje obsega ponudb, klasifikacija dospelih ponudb glede na razpisne
pogoje, razlike in obdelave,
10.razgovori in korespondenca s ponudniki,
11.ugotavljanje referenc ponudnikov,
12.ugotavljanje in ocena realnosti terminov ter njihova uskladitev z generalnim
terminskim planom,
13.ocena garancij,
14.priprava pregledov o manjkajočih podatkih za tehnično vrednotenje ponudb
15.analiza paritete cen,
16.analiza plačilnih in kreditnih pogojev,
17.ugotavljanje investicijskih stroškov glede na različne ponudbe,
18.analiza pogojev ponudb in primerjava med ponudniki z zaključki in predlogi za
upoštevanje pri sklepanju pogodb,
19.izključitev ponudb, ki ne pridejo v poštev, z utemeljitvijo,
20.predlog najugodnejšega ponudnika

3.2. Oddaja del:

1. izdelava osnutkov pogodb,
2. organizacija sklenitve pogodb,
3. tehnična in komercialna pomoč pri sklepanju pogodb.

4. Organizacija izdelave projektne dokumentacije:

1. izdelava projektne naloge,
2. pridobitev ponudb za izvedbo geološko geotehničnih raziskav (stroški izvedbe
geološko geotehničnih raziskav niso zajeti v ponudbi. Investitor bo posebej
po predhodnem nasvetu inženiringa naročil izdelavo teh raziskav),
3. ocena ponudbe in predlog izbire izvajalca,
4. priprava razpisa za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije,
5. ocena in vrednotenje ponudb,
6. predlog najugodnejše ponudbe,
7. analiza rešitev iz tehničnega, rokovnega in ekonomskega vidika in priprava predloga
investitorju,
8. nadzor nad izdelavo projektne dokumentacije ter poročanje investitorju, s posebnim
poudarkom na usklajenosti s projektno nalogo in predvideno višino investicije,
9. izvedba interne recenzije projektne dokumentacije,
10.organizacija izdelave revizije projektne dokumentacije (stroški revizije niso zajeti
v ponudbi. Investitor bo posebej naročil delo zunanjim revidentom).

5. Organizacija fizične izgradnje:

1. pridobitev ponudb za izdelavo varnostnega načrta, pisnega sporazuma o varnem
delu in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Ocena ponudb in predlog izbire
za investitorja (Investitor bo posebej naročil delo zunanjemu podjetju, ki ima
pristojnosti in licenco za takšna dela),
2. vodenje in koordinacija vseh del,
3. koordinacija in usklajevanje vseh del med podizvajalci in dobavitelji.

5.1. Organizacija in koordinacija vseh udeležencev pri izgradnji:

1. izdelava celotne organizacijske sheme izgradnje in razdelitve obsega storitev
posameznih udeležencev z opredelitvijo odgovornosti in medsebojne povezave,
2. ugotovitev stanja projektne dokumentacije, pogodb in razpoložljivih finančnih
sredstev,
3. primopredaja pregledane projektne dokumentacije izvajalcem del,
4. analiza terminskega plana izvedbe,
5. koordinacija izdelave in dobave opreme in naprav, izvajanja gradbenih del, izvajanja
montažnih del, zagonskega preizkusa in poskusnega obratovanja,
6. kontrola spremembe pogodbenih cen in analize cene,
7. kontrola porabe sredstev,
8. vodenje vseh operativnih sestankov z dobavitelji in izvajalci,
9. izdelava rednih (tedenskih, mesečnih) poročil za investitorja o stanju del z navedbo
celotne problematike in njeno reševanje,
10.vodenje arhivske korespondence, tehnične dokumentacije in prevzemne
dokumentacije,
11.organizacija in koordinacija odprave vseh pomanjkljivosti, katerih odprava je pogoj
za uspešen tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja,
12.zastopanje interesov investitorja pri realizaciji celotne investicije,
13.razgovori in korespondenca z vsemi soudeleženci pri izgradnji

5.2. Strokovni in finančni nadzor- gradbena, obrtniška in inštalaterska dela ter dobava in montaža interjerja in opreme:

1. splošna in stalna kontrola nad izvedbo gradbeno obrtniških in inštalaterskih del ter
opreme glede na skladnost s tehnično dokumentacijo, pogodbami in predpisanimi
materiali, dajanje potrebnih tolmačenj in navodil,
2. nadzor in kontrola nad izvajanjem navodil in naročil, danih s strani investitorja,
3. nadzor nad upoštevanjem tehničnih predpisov, standardov in norm,
4. kontrola pogodbenega obsega dobav in storitev,
5. nadzor nad izpolnjevanjem terminov za gradnjo posameznih objektov, predvsem z
ozirom na rok pričetka montažnih del,
6. nadzor nad izpolnjevanjem terminov za montažo,
7. organizacija kontrole in prevzema materialov, opreme in del,
8. pregled in potrditev gradbenih dnevnikov, montažnih dnevnikov in knjige
obračunskih izmer,
9. kontrola popisa vseh za obračun potrebnih izmer izvedenih del,
10.pregled in potrditev računov, obračunov in situacij glede na pravilnost in skladnost s
pogodbami in njih obdelava za izplačilo,
11.izdelava prevzemnih protokolov,
12.sodelovanje pri končnem obračunu del izvajalcev in dobaviteljev.

6. Vodenje postopka primopredaje in končnega obračuna izvedenih del:

6.1. Primopredaja:

1. kontrola izvedenih del s stališča zadovoljevanja izvedbe vseh predpisanih pogojev
gradnje,
2. kontrola obsega in pravilnost vseh vrst formalne dokumentacije (atesti, dovoljenja,
soglasja, garancije, itd.),
3. sestava primopredajnega zapisnika

6.2. Končni obračun:

1. kontrola formalne in materialne pravilnosti vseh obračunanih del po količini in ceni,
2. kontrola in potrditev končne obračunske situacije,
3. sestava zapisnika o končnem obračunu,
4. sodelovanje pri določitvi pogodbene vrednosti, ki jo investitor zadrži kot varščino za
odpravo pomanjkljivosti.

7. Pravne storitve:

1. pri izdelavi razpisne dokumentacije za oddajo vseh vrst del,
2. pri vrednotenju ponudb, izbiri najugodnejšega ponudnika in pripravi predloga
pogodb,
3. pri izvajanju pogodbenih obveznosti,
4. pri zastopanju naročnika pred upravnim organom in organizacijam v zvezi z
izvajanjem investicije.

8. Predaja investitorju in garancijska doba:

1. arhiviranje dokumentacije v zvezi z izvedbo projekta v investitorjevem arhivu,
2. predaja končnim uporabnikom:
• objekt po posameznih sklopih, vključno z instalacijami in opremo
• predaja dokumentacije investitorjevim strokovnim službam
• organizacija izobraževanja kadrov (uporaba in vzdrževanje)
3. organizacija odprave napak in pomanjkljivosti, ugotovljenih v garancijski dobi

9. Organizacija izdelave tehnične dokumentacije za celoto.

rezidenca luwigana
promocijski video

Email

Telefon

+386 (0)5 333 27 20
+ 386 (0)31 628 329

Vizitka

ARTI INŽENIRING d.o.o.
Ulica Ivana Suliča 6A
5290 Šempeter pri Gorici
Matična številka: 2246783000
Davčna številka: SI 70778191
Registrirano: Okrožno sodišče v Novi Gorici, št. vložka 1/04894/00

© Copyright 2023 Arti. Developed by NiĐo.

sl_SI